03:55 ICT Thứ hai, 21/04/2014
Chào mừng Quý vị đến với Website của PGD huyện Bát Xát

Từ điển Online

 1


Tra theo từ điển:


Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 2

Máy chủ tìm kiếm : 1

Khách viếng thăm : 1


Hôm nayHôm nay : 101

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 42536

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 693234

Hội thảo chuyên đề

HS thi năng khiếu

Kỷ niệm ngày 20/11

Hỗ trợ trực tuyến

1


1

Hỗ trợ trực tuyến

Trang chủ » Tin Tức » Văn bản

Kế hoạch chỉ đạo ký cam kết trách nhiệm và nghiệm thu chất lượng học sinh năm học 2011-2012

Thứ năm - 22/09/2011 21:10
Mihn hoạ

Mihn hoạ

Phòng GD&ĐT Bát Xát chỉ đạo ký cam kết trách nhiệm và nghiệm thu chất lượng học sinh năm học 2011-2012

 

ubnd huyÖn b¸t x¸t

phßng gi¸o dôc vµ ®µo t¹o

1

 


Sè: 827/KH- PGD&§T

Kế hoạch chỉ đạo ký cam kết trách nhiệm và nghiệm thu chất lượng học sinh  năm học 2011-2012

céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc

1

 


  B¸t X¸t, ngµy 20 th¸ng  9  n¨m 2011

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC KÝ CAM KẾT TRÁCH NHIỆM VÀ NGHIỆM THU CHẤT LƯỢNG HỌC SINH CẤP HỌC THCS  NĂM HỌC 2011-2012

         

C¨n cø Chỉ thịsè 3398/CT-BGDĐT, ngày 12/8/2011cña Bé Gi¸o dôc vµ еo t¹o, vÒ nhiÖm vô träng t©m cña gi¸o dôc mÇm non, gi¸o dôc phæ th«ng vµ gi¸o dôc th­êng xuyªn vµ gi¸o dôc chuyªn nghiÖp n¨m häc 2011-2012;

Căn cứcông văn số957/SGD&ĐT-GDTrH ngµy 06/9/2011 cña Së Gi¸o dôc vµ еo t¹o Lµo Cai V/v hướng dẫn thựchiÖn nhiÖm vô giáo dụcTHCS n¨m häc 2011-2012;

Căn cứ kế hoạch số: 725/KH-PGD&ĐT ngày 31/8/2011 Kế hoạch chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2011 - 2012 của PGD&ĐT Bát Xát;

Căn cứkế hoạch 757/PGD&§T-THCSngµy 07/9/2011 cña PGD&ĐTV/v hướng dẫn thựchiÖn nhiÖm vô giáo dụcTHCS n¨m häc 2011-2012;

Phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch chỉ đạo việc ký cam kết trách nhiệm và nghiệm thu chất lượng học sinh năm học 2011-2012 như sau:

          I.Mục đích, yêu cầu:

          1.Mục đích:

          - Tổ chức ký cam kết trách nhiệm và nghiệm thu chất lượng học sinh trong năm học nhằm nâng cao trách nhiệm của mỗi cán bộ, giáo viên trong công tác giảng dạy đảm bảo cho học sinh đạt chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng của từng môn học.

          - Nâng cao nhận thức của học sinh trong việc xác định động cơ, mục đích học tập từ đó có ý thức phấn đấu, nỗ lực trong học tập và rèn luyện.

          - Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động " Hai không" gắn với việc " Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" trong các đơn vị trường học.

          2.Yêu cầu:

          - Việc tổ chức ký cam kết trách nhiệm dựa trên tinh thần trách nhiệm, tự nguyện của mỗi CBGV trên cơ sở  nền tảng chất lượng học sinh đã đạt được trong năm học trước.

- Tổ chức ký cam kết trách nhiệm phải được thực hiện khách quan đảm bảo dân chủ và công khai.

          - Công tác nghiệm thu chất lượng học sinh tổ chức nghiêm túc, gọn nhẹ kiểm soát đánh giá đúng chất lượng học tập của học sinh trong năm học.

           II. Nội dung:

          Phòng GD&ĐT tổ chức ký cam kết trách nhiệm giữa PGD&ĐT với Hiệu trưởng các trường THCS, PTCS, PTDTBT, PTDTNT(THCS) với lãnh đạo PGD&ĐT.

          Các trường tổ chức ký cam kết trách nhiệm giữa cán bộ, giáo viên với Hiệu trưởng.

          III. Tổ chức thực hiện:

          1.Tổ chức ký cam kết trách nhiệm:

           - Hiệu trưởng các trường căn cứ các chỉ tiêu đã ký với lãnh đạo PGD&ĐT (chuyển lớp đạt 97% trở lên,  TN THCS ®¹t 99,3% trở lên) tổ chức cho cán bộ giáo viên cam kết chất lượng từng môn dạy, lớp dạy  một cách đồng bộ, phù hợp đảm bảo mục tiêu chung trên cơ sở đã được cân nhắc xem xét, nhận định khách quan thực trạng của nhà trường.

          - Thời gian thực hiện từ ngày 20/9/2011 đến hết ngày 5/10/2011. Đồng thời báo cáo kết quả về Phòng GD&ĐT chậm  nhất ngày 07/10/2011 (Theo mẫu đính kèm)

          2. Tổ chức nghiệm thu chất lượng:

          - Thời gian nghiệm thu: Căn cứ lịch kiểm tra cuối học kỳ II nhà trường tổ chức nghiệm thu chất lượng học sinh cùng với việc kiểm tra chất lượng học kỳ. (Có hướng dẫn riêng)

          - Về nội dung kiểm tra: Theo chuẩn kiến thức, chuẩn kỹ năng từng môn học do Bộ GD&ĐT quy định.

          - Về số môn nghiệm thu: Phòng GD&ĐT sẽ trực tiếp chỉ đạo tổ cốt cán ra đề nghiệm thu các môn: Ngữ văn, Toán, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Hoá học, Tiếng Anh, Tiếng Trung Quốc. Các môn còn lại Phòng GD&ĐT uỷ quyền cho Hiệu trưởng các trường tổ chức ra đề nghiệm thu.

          - Phòng GD&ĐT sẽ tăng cường công tác thanh tra việc coi, chấm thi tại cơ sở, đồng thời có thể tổ chức coi kiểm tra chéo giữa các trường.

          - Kết quả các môn dạy sau nghiệm thu là một trong những cơ sở để đánh giá chuẩn nghề nghiệp GV, chuẩn Hiệu trưởng cũng như xét thi đua cán bộ, giáo viên trong năm học. Những cán bộ, giáo viên có kết quả môn dạy không đạt yêu cầu phải tự bố trí thời gian phụ đạo học sinh và  đăng ký nghiệm thu lại chất lượng với nhà trường đảm bảo như đã cam kết với Hiệu trưởng, nếu nghiệm thu lại vẫn không đạt yêu cầu thì sẽ căn cứ theo mức độ cụ thể để đánh giá theo chuẩn.

          3. Một số điểm cần lưu ý:

          - Đối với những môn giáo viên dạy chéo ban Hiệu trưởng căn cứ vào tình hình thực tế học sinh để cho giáo viên ký cam kết và tổ chức nghiệm thu chất lượng cho phù hợp.

          - Giáo viên đã cam kết chất lượng với Hiệu trưởng nếu có sự thay đổi phải bàn giao công việc cho người khác thì giáo viên nhận bàn giao phải tiếp tục thực hiện các nội dung đã cam kết (các nhà trường nên hạn chế điều chỉnh phân công sau ký cam kết chất lượng).

Trên đây là Kế hoạch chỉ đạo ký cam kết trách nhiệm và nghiệm thu chất lượng học sinh năm học 2011-2012. Phòng GD&ĐT yêu cầu Hiệu trưởng các trường nghiêm túc, nghiên cứu triển khai thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả./.

 

Nơi nhận:                                                                       TRƯỞNG PHÒNG

- Lãnh đạo PGD&ĐT;                                                                                      (đã ký)

- Các trường(THCS);

- Tổ CNTT PGD&ĐT;         

- Lưu: VT, THCS.

 

                                                                                                          Nguyễn Anh Tuấn

 

 

Xem chi tiết

 

Trường:...............................................

 

                 CAM KẾT TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, GIÁO VIÊN

NĂM HỌC: 2011-2012

 

STT

Họ và tên GV

Môn dạy

Lớp dạy

Tỷ lệ HS đạt chuẩn KT,KN môn học

Ký tên

Ghi chú

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Ngày      tháng        năm 2011

                                                                              HIỆU TRƯỞNG

         

              

          

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: cam ket

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN BÁT XÁT QUYẾT TÂM

HOÀN THÀNH THẮNG LỢI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013-2014

Thời gian là vàng

Giới thiệu

Giới thiệu về huyện Bát Xát

Giới thiệu về huyện Bát Xát Bát Xát là gọi theo ngôn ngữ người Giáy. Gọi đúng từ, đúng âm là “Pạc srạt” với hai nghĩa hiểu khác nhau. Nghĩa thứ nhất là “Một trăm tấm cót” bởi vì “Pạc” là một trăm, “srạt” là tấm cót, còn nghĩa thứ hai là “miệng thác” hoặc “bến thác”, vì “Pạc cũng có nghĩa là...

Đăng ký/Đăng nhập

Trao học bổng

Thăm dò ý kiến

Theo bạn để nâng cao chất lượng giáo dục của huyện cần?

Nâng cao chất lượng đội ngũ quản lý, giáo viên

Đổi mới công tác quản lý giáo dục

Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Thay đổi phương pháp dạy học

Ý kiến khác

Đại hội công đoàn

Khuyến học